کارشناس ایمنی بیمار

 
نام : آمنه

نام خانوادگی : شمس

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سمت : هماهنگ کننده ی ایمنی بیمار