بیمارستان شهید بهشتی
 

مسئول مدارک پزشکی

نام :  مینا

 نام خانوادگی:  فریدی

مدرک تحصیلی:کارشناس مدارک پزشکی

سمت  : کارشناس مسئول فناوری اطلاعات سلامت

سوابق خدمتی:

محل خدمت :  بیمارستان شهید دکتربهشتی مراغه

شماره تلفنهای واحد:37228888_37223056 داخلی 212 و
226