رسالت دفتر پرستاری

به نام خدا
رسالت
 

دفتر پرستاری پل ارتباطی کادر پرستاری با سایر واحدهای بیمارستانی و بعنوان مرکز هدایت و نظارت بر فرایندهای پرستاری می باشد که در حوزه  های زیر فعالیت دارد:
  • سازماندهی برنامه سوپروایزرین دفتر پرستاری و هماهنگی برنامه های کادر درمان و اجرای برنامه بهره وری - کنترل برنامه های دانشجویان
  • درخواست نیرو در ابتدای هر فصل و تعیین واحد خدمتی و جابجایی نیروهای پرستاری بر اساس تخصصص
  • نظارت و هماهنگی بر مصرف صحیح دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی در بخشها
  • شرکت در کمیته های مختلف بیمارستانی و جلسات مربوط به درمان - آموزش - کنترل عفونت
  • هماهنگی در موارد اعزام و مشاوره های درخواستی
  • انجام پایشهای بیمارستانی
  • نظارت بر ارائه خدمات به مادران باردار و هماهنگی جهت اسکان مادران توسط رابط سلامت مادران
  • آموزشهای مدون وغیر مدون توسط سوپروایزر آموزشی
  • اقدام و اطلاع رسانی و ابلاغ در خصوص نامه ها و دستورالعملهای رسیده از سرپرستی و وزارت متبوع
 بیمارستان شهید بهشتی