درمانگاه تخصصی نوزادان

 
پزشکان فوق تخصص نوزادان بیمارستان شهید دکتر بهشتی 

- دکتر حمید اعظم پور
- دکتر بولود سلیمانی
- دکتر بابک اهرچی


درمانگاه  فوق تخصصی نوزادان  بیمارستان شهید دکتر بهشتی در شیفت صبحکاری دایر می باشد.
 
 


 
 بیمارستان شهید بهشتی