درمانگاه تخصصی اطفال

پزشکان متخصص اطفال بیمارستان شهید دکتر بهشتی

1- دکتر افشین رضائی فر
2- دکتر ناصر لسان
3- دکتر علی غفاری
4- دکتر فرحناز اسلامی
5- دکترندا  فرمانی انوشه
6- دکتر الناز اسکندرتاش

 
درمانگاه تخصصی اطفال بیمارستان شهید دکتر بهشتی به صورت صبح و عصر  دایر می باشد.

 
 بیمارستان شهید بهشتی