معرفی مترون

 نام :فاطمه

نام خانوادگی:اسدی

مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری


 سمت :رئیس خدمات پرستاری( مترون )


شماره تماس : 37234666 -041

آدرس (محل کار): خیابان شهید صدوقی - بیمارستان شهید دکتر بهشتی مراغه


 
 بیمارستان شهید بهشتی