مبتنی بر عملکرد کارکناندستورالعمل مبتنی بر پرداخت .................کارکنان
 
 بیمارستان شهید بهشتی