هزینه تخت روز و ویزیت پرونده های غیر گلوبال 1395

 بیمارستان شهید بهشتی