هزینه درمانی سرپایی و هتلینگ در سال 1395

 بیمارستان شهید بهشتی