هزینه درمانی تعرفه اعمال گلوبال در سال 1395

 بیمارستان شهید بهشتی