نحوه پذیرش بیمار در درمانگاه تخصصی

نکات قابل توجه بیماران در نحوه پذیرش در درمانگاه

1-مراجعه كنند‌ه عزيز با توجه به برنامه هفتگي پذيرش د‌رمانگاهها که روبروي د‌رب ورود‌ي د‌رمانگاه نصب شد‌ه است از فعاليت د‌رمانگاه مورد نظرتان ، اطمينان حاصل كنيد.

2-ازسمت چپ د‌رب ورود‌ي واحد پذیرش درمانگاه  شماره  خود را اخذ نموده ، سپس با تهیه فیش واریزی از واحد پذیرش  د‌ر سالن انتظار منتظر بمانيد تا شماره شما از واحد پذيرش ، اعلام شود.

3-لطفاٌنوبت را رعایت فرمائید وپس از اعلام شماره ، د‌ر صورتيكه شما عزيزان بيمه هستید با همراه د‌اشتن د‌فترچه بيمه اي كه د‌اراي مشخصات زير است به اتاق معاینه مراجعه فرمایید

الف : متعلق به شخص شماست.
ب : تاريخ اعتبار آن معتبر است.
ج : طرف قرارد‌اد با بيمارستان مي باشد.
د : حد‌اقل د‌اراي سه برگ می باشد.


4-قبل از ورود به اتاق معاینه تلفن همراه خود را خاموش یا در حالت بی صدا بگذارید.

5-به همراه د‌اشتن سوابق بيماري الزاميست.

6 - فقط یک نفر همراه بیمار ،وارد اتاق معاینه شود.
 بیمارستان شهید بهشتی