قوانین مربوط به رفتار کارکنان

قوانین مربوط به رفتارکارکنان:

      -  رعایت ادب و احترام در برخورد با ارباب رجوع ( بیماران، همراهان، دانشجویان، ....)
      -  رعایت ادب و احترام در برخورد با مسئولان مافوق و همکاران
      -  رعایت سلسله مراتب اداری در انجام امور
      -  حفظ اصل رازداری و امانتداری در اطلاعات بیماران
      -  دقت و دلسوزی در حفظ اموال بیمارستان
      -  پرهیز ازاستعمال ونگهداری هرگونه مواد دخانی (سیگار،پیپ،چپق،..)درمحیط بیمارستان
      -  استفاده از تلفن همراه در ضرورت توسط پرستاران در شیفتهای کاری
      -  رعایت نظافت، پاکیزگی وآراستگی ظاهر،ضمن حفظ شئونات و موازین اسلامی وپرهیز از ژولیدگی و پریشانی
      -  پرهیز از هرگونه تهمت، دروغ، شایعه سازی، جو سازی
 بیمارستان شهید بهشتی