پنجشنبه 7 مهر 1401 _ 02 ربيع الأول 1444 _ 29 سپتامبر 2022
 
ل
قوانین مربوط به استانداردهاي پوشش
کلیه کارکنان بیمارستان موظف به رعایت استانداردهای پوشش در بیمارستان می باشند. لباس کارکنان کادر درمانی با رنگهای مشخص و متحدالشکل به شرح ذیل می باشد:
 
 رئیس دفتر خدمات پرستاری (خانم) : مانتو و شلوار سرمه ای و مقنعه سرمه ای و کفش سرمه ای
 سر پرستاران  (خانم): مانتو و شلوار سرمه ای، مقنعه سفید و کفش سفید روبسته
 سر پرستاران  (آقا): روپوش سفید و شلوار سرمه ای و کفش سفید
 سوپروایزران (خانم): مانتو و شلوار سرمه ای و مقنعه سفید و کفش سفید
 سوپروایزران (آقا): روپوش سفید و شلوار سرمه ای و کفش سفید
پرستار (خانم ): مانتو سفید و شلوار و مقنعه سفید و کفش سفید روبسته
پرستار بخش NICU: مانتو و شلوار آبی و مقنعه سفید و کفش سفید روبسته
 پرسنل اتاق عمل: کل پوشش به رنگ سبز
 پرسنل بیهوشی: کل پوشش به رنگ سبز
 مامای بلوک زایمان: مانتو و شلوار ومقنعه سبز رنگ
 مامای درمانگاه : مانتو سفید و شلوار ومقنعه مشکی
 اساتید و رؤسای بخشها : روپوش سفید رنگ
  دانتشجویان : روپوش سفید با اتیکت که نام و نام خانوادگی دانشجو در آن درج گردیده است
بهیاران و کمک بهیاران (خانم): روپوش و شلوار ومقنعه کرمی و کفش روبسته سفید
منشی بخش : مانتو و شلوار مغز پسته ای و مقنعه مشکی
کادر خدماتی : مانتو شلوار ومقنعه خاکستری
سایر رده های شغلی نیز که موظف به  استفاده از پوشش استاندارد می باشند به شرح ذیل می باشد:
 کارکنان واحدهای پاراکلینیک ، توانبخشی ، بهداشت ، تغذیه و تجهیزات پزشکی
 منشی های بخشهای بستری و سرپائی
 کادر نگهبانی
 کارکنان تأسیسات
 پرسنل آشپزخانه و آبدارخانه ها
 کارکنان مخصوص توزیع غذا
استانداردهای مربوط به پوشش و رنگ آن بر اساس قوانین داخلی بیمارستان و در راستای آئین نامه های سازمانهای بالاسری مانند دانشگاه و وزارت بهداشت تعیین می گردد. لباس کارکنان یا توسط بیمارستان تهیه و به ایشان تحویل می گردد و یا مبلغ آن به ایشان پرداخت شده و توسط کارکنان تهیه می گردد