پذیرش و جواب دهی

به نام خدا
 


 
واحد پذيرش و جوابدهی در اين آزمايشگاه در طبقه ي همكف بیمارستان  قرار دارد، مراجعين در بدو ورود به آزمايشگاه بدون اتلاف وقت به پرسنل حاضر در استيشن پذيرش مراجعه کرده و جهت سرعت در انجام فرآيند پذيرش و جوابدهی، رسيدگي به درخواست مراجعين و كاهش زمان انتظار آنها در اين واحد، از سیستم نوبت دهی و چند نفر از پرسنل بطور همزمان پاسخگوي مراجعين مي باشند.

 
 بیمارستان شهید بهشتی