انعقاد

به نام خدا

 
  
توانایی بدن در کنترل خونریزی از موضع جراحت دیده مساوی با ادامه ی زندگی است. فرایند لخته شدن خون و حل شدن متعاقب آن و التیام زخم هموستاز نام دارد. این فرایند در پلاسما با آبشاری از پروتئین های آنزیمی دخیل در این فرایند تنظیم می شودو بدیهی است هرگونه اختلال در هرکدام از این اجزا که بصورت آبشار آنزیماتیک هستند، سبب اختلالات عمده در این فرایند می شود.
 بیمارستان شهید بهشتی