بیوشیمی

به نام خدا
 

بیوشیمی بالینی که با مطالعه شیمیایی و بیوشیمیایی پروسه های بدن توسط افراد متخصص، با آنالیز خون، ادرار و سایر مایعات بدن به تشخیص و مدیریت  بیماری ها کمک می کند. این تست ها روی تمام مایعات بدن انجام می شوند اما اغلب بر روی سرم و پلاسما انجام می شوند. نوع آزمایش درخواست شده تعیین می کند که چه نوع نمونه ای استفاده شود.
 بیمارستان شهید بهشتی