مسئول آزمایشگاه

 
 
نام : نبی اله

نام خانوادگی :   احمدی

مدرک تحصیلی : کارشناس علوم آزمایشگاهی

سمت : مسئول آزمایشگاه
 بیمارستان شهید بهشتی