مسئول آزمایشگاه


 
نام : عبداله

نام خانوادگی : عباسی

مدرک تحصیلی : کارشناس علوم آزمایشگاه

سمت : مسئول آزمایشگاه
 بیمارستان شهید بهشتی