استریلیزاسیون مرکزی

بخش استرلیزاسیون بیمارستان شهید دکتر بهشتیCSR
 
واحد csr
این بخش از یک نفر پرستار که در شیفتهای صبحکاری انجام وظیفه  می نماید و سه نفر کمک بهیار که شیفتهای  صبح و عصر وشب را پوشش می دهند.
هدف کلی این واحد ارتقاء فرایند استریلیزاسیون در جهت خدمت بهینه به بیمار می باشد

 
در این بخش سه دستگاه اتوکلاو بخارآب جهت استریلیزاسیون وجود دارد.این بخش از قسمت مجزا تشکیل شده :
-    قسمت استریل
-    قسمت تمیز
-    قسمت نیمه تمیز

قسمت استریل:
در قسمت استریل ستها و پگهای اتاق عمل و بخشهای درمانی بیمارستان بطور کامل استریل شده و در اتو کلاوها فرایند استریلیزاسیون انجام گرفته و پگهای و ستهای بخشها تحویل داده شده و ستها و پگهای اتاق عمل در کابینهای دربسته و استیل نگهداری می شود.

قسمت تمیز:
در این قسمت البسه و ستها پاک سازی و بازبینی دوباره گردیده و پگ شده تا برای استریلیزاسیون آماده گردد.

قسمت نیمه تمیز:
در این قسمت ستها بطور کامل شستشو و ضد عفونی می گردد.

 
 بیمارستان شهید بهشتی