مسئول تصویربرداری

 
 
 
نام : اسلام
 
نام خانوادگی : گروسی
 
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرتو شناسی 
 
سمت : مسئول  واحد تصویربرداری ( سی تی اسکن - سونوگرافی - رادیولوژی)
 بیمارستان شهید بهشتی