کارشناس مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

نام : لیلا
نام خانوادگی : نجفی
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری


سوابق اجرائی :
- کارشناس مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار از سال 99 تا کنون
- کارشناس کنترل عفونت از سال 93 تا 99
- کارشناس ایمنی بیمار از سال 92 تا 93
- کارشناس مجمع خیرین سلامت از سال 93 تا 96
- مسئول روابط عمومی و پورتال مرکز از سال 93 تا 99
- مسئول واحد نوزادان سالم بلوک زایمانی از سال 92 تا 93
- پرستار و کمک جراح اتاق عمل از سال 87 تا 92
- پرستار بخش جراحی زنان از سال 85 تا 86
- پرستار بخش اطفال و نوزادان از سال 85 تا 86
- پرستار بخش داخلی قلب از سال 83 تا 85


 
 بیمارستان شهید بهشتی