ماما مسئول

 

نام : لیلا

نام خانوادگی : غلامحسین پور

مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

سمت : ماما مسئول بلوک زایمان
 بیمارستان شهید بهشتی