سرپرستار اتاق عمل

 
نام : لیلی

نام خانوادگی : صدقی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

سمت : سرپرستار اتاق عمل
و استریلیزاسیون مرکزی
 بیمارستان شهید بهشتی