بیمارستان شهید بهشتی
 

آموزش همگانی

   پمفلت آموزشی مضررات سیگار                                                           پمفلت آموزشی نقش ورزش و تغذیه سالم
                                                      
                                                پمفلت آموزشی سرطان و راههای پیشگیری                                           پمفلت آموزشی فشارخون و راههای کنترل آن                              
                                           


پمفلت آموزشی استرس                                                                            پمفلت آموزشی ایست قلبی

                                                

پمفلت آموزشی دیابت