بیمارستان شهید بهشتی
 

مسئول حقوق گیرنده خدمت و رسیدگی به شکایات

نام : اکرم

نام خانوادگی : کاظمی
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
سمت : مسئول حقوق گیرندگان خدمت

آدرس محل کار : خیابان شهید صدوقی - بیمارستان شهید دکتر بهشتی

تلفن محل کار: 37249004- 041 داخلی 208