بیمارستان شهید بهشتی
 

مسئول حقوق گیرندگان خدمت

نام : فریبا

نام خانوادگی : ذهبی

مدرک تحصیلی: کارشناس رواشناسی بالینی

سمت : مسئول حقوق گیرندگان خدمت

آدرس محل کار : خیابان شهید صدوقی - بیمارستان شهید دکتر بهشتی

تلفن محل کار: 37249003- 041 داخلی 218