بیمارستان شهید بهشتی
 

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

 
نام : سیما

نام خانوادگی : میرفائقی

مدرک تحصیلی : کارشناس تغذیه

سمت : کارشناس تغذیه بیمارستان