تاریخ : دوشنبه 2 خرداد 1401
کد 413

برگزاری جلسات آموزشی داخل بخشی

در راستای توانمند سازی کارکنان در مراقبت از بیماران ویکسان سازی آموزش به بیماران جهت خودمراقبتی جلسات آموزشی داخل بخشی در اردیبهشت ماه به شرح ذیل برگزار گردیده است.
در راستای توانمند سازی کارکنان در مراقبت از بیماران ویکسان سازی آموزش به بیماران جهت خودمراقبتی در ادامه جلسات آموزشی داخل بخشی در اردیبهشت ماه :
  • لاسراسیونهای زایمانی و خودمراقبتی در لاسراسیونها در بلوک زایمان
  • انواع خونریزیهای زنان و خودمراقبتی در خونریزی
  • آسفیکسی در نوزادان و مراقبت های مادران در آسفیکسی نوزاد
 
توسط همکاران محترم خانمها :
معصومه حقیقت (کارشناس ارشد مامائی و مسئول آموزش به بیمار بلوک زایمان)
سارا صادقدوست (کارشناس پرستاری بخش زنان مامائی)
پریا نصیری (کارشناس ارشد پرستاری بخش NICU )
 
جهت پرسنل بخش با حضور و هماهنگی سوپروایزرین آموزشی ارائه گردید
فایل های آموزشی جهت استفاده عموم به پیوست موجود است.
AUB

آسفیکسی

perineal_tears_launch_slides_for_webinar_april_2021

 

آخرین اخبار

هفته جهانی شیرمادر

يکشنبه 23 مرداد 1401

اطلاع رسانی درمورد تغییر درب ورود خودرو ها به بیما ...

چهارشنبه 29 تير 1401

تودیع سرکار خانم حق محمدی پس از 30 سال خدمت خالصان ...

شنبه 18 تير 1401

سالروز جهانی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر مصادف ب ...

يکشنبه 12 تير 1401

ارزیابی جامع دور پنجم اعتبار بخشی مرکز آموزشی درما ...

پنجشنبه 9 تير 1401

هفته جهانی هیپو تیروئیدی

پنجشنبه 19 خرداد 1401

برگزاری جلسات آموزشی داخل بخشی

دوشنبه 2 خرداد 1401

روز جهانی فشار خون

شنبه 31 ارديبهشت 1401

برگزاری جلسه آموزشی منع دخانیات

پنجشنبه 22 ارديبهشت 1401

تبریک روز مدارک پزشکی

پنجشنبه 22 ارديبهشت 1401