بیمارستان شهید بهشتی
 

برنامه کارورزی ترم 7 اتاق عمل

ترم 7 اتاق عمل
تاریخ شروع و پایان گروه 1 گروه2 گروه3 گروه 4
24/6/97
لغایت 23/7/97

 
شنبه و 1 شنبه و دوشنبه  صبح قلب و عروق و توراکس
بیمارستان شهید مدنی
( ……….
شنبه و 1 شنبه و دوشنبه  صبح
اطفال  بیمارستان کودکان
( خانم موسویان) 
شنبه و 1 شنبه و دوشنبه  صبح
چشم بیمارستان نیکوکاری
( خانم آریس )
شنبه و 1 شنبه و دوشنبه  عصر
جنرال و گوارش  بیمارستان سینا
( خانم وفایی)
3شنبه و 4 شنبه و 5 شنبه  صبح
فک و صورت بیمارستان امام رضا
( آقای مسعودی )

 
3شنبه و 4 شنبه و 5 شنبه عصر سوختگی و ENT
بیمارستان سینا )  خانم وفایی )

 
3شنبه و 4 شنبه و 5 شنبه  صبح
زنان بیمارستان طالقانی
( ................ )
3شنبه و 4 شنبه و 5 شنبه  صبح
 ارتوپدی بیمارستان امام رضا
( آقای عیوضی )
24/7/97
لغایت      21/8/97

 
شنبه و 1 شنبه و دوشنبه  عصر
جنرال و گوارش  بیمارستان سینا
( خانم وفایی)
شنبه و 1 شنبه و دوشنبه  صبح قلب و عروق و توراکس
بیمارستان شهید مدنی  (.......)

 
شنبه و 1 شنبه و دوشنبه  صبح
اطفال  بیمارستان کودکان
( خانم موسویان) 
شنبه و 1 شنبه و دوشنبه  صبح
چشم بیمارستان نیکوکاری
( خانم آریس )
3شنبه و 4 شنبه و 5 شنبه  صبح
 ارتوپدی بیمارستان امام رضا
( آقای عیوضی )
3شنبه و 4 شنبه و 5 شنبه  صبح
فک و صورت بیمارستان امام رضا
( آقای مسعودی )

 
3شنبه و 4 شنبه و 5 شنبه عصر سوختگی و ENT
بیمارستان سینا )  خانم وفایی )

 
3شنبه و 4 شنبه و 5 شنبه  صبح
زنان بیمارستان طالقانی
................ )
22/8/97
لغایت   15/9/97

 
شنبه و 1 شنبه و دوشنبه  صبح
چشم بیمارستان نیکوکاری
( خانم آریس )
شنبه و 1 شنبه و دوشنبه  عصر
جنرال و گوارش  بیمارستان سینا
( خانم وفایی)
شنبه و 1 شنبه و دوشنبه  صبح قلب و عروق و توراکس
بیمارستان شهید مدنی
(..........)
شنبه و 1 شنبه و دوشنبه  صبح
اطفال  بیمارستان کودکان
( خانم موسویان) 
3شنبه و 4 شنبه و 5 شنبه  صبح
زنان بیمارستان طالقانی
( .............. )  خبازی  و آشوبار با گروه  2  کاراموزی خواهند رفت
3شنبه و 4 شنبه و 5 شنبه  صبح
 ارتوپدی بیمارستان امام رضا
( آقای عیوضی )
3شنبه و 4 شنبه و 5 شنبه  صبح
فک و صورت بیمارستان امام رضا
( آقای مسعودی )

 
3شنبه و 4 شنبه و 5 شنبه عصر سوختگی و ENT
بیمارستان سینا )  خانم وفایی )

 
17/9/97
لغایت   6/10/97

 
شنبه و 1 شنبه و دوشنبه  صبح
اطفال  بیمارستان کودکان
( خانم موسویان) 
شنبه و 1 شنبه و دوشنبه  صبح
چشم بیمارستان نیکوکاری
( خانم آریس )
شنبه و 1 شنبه و دوشنبه  عصر
جنرال و گوارش  بیمارستان سینا
( خانم وفایی)
شنبه و 1 شنبه و دوشنبه  صبح قلب و عروق و توراکس
بیمارستان شهید مدنی (.........)

 
3شنبه و 4 شنبه و 5 شنبه عصر سوختگی و ENT
بیمارستان سینا )  خانم وفایی )

 
  قاسم ثمودی و مهدی حسین پور  با گروه 4  و  جواد علیزاده و  احمد واحد نصیری  با گروه 3   و  رضا پیوندی  با گروه 1  کاراموزی خواهند داشت. 3شنبه و 4 شنبه و 5 شنبه  صبح
 ارتوپدی بیمارستان امام رضا
( آقای عیوضی )
3شنبه و 4 شنبه و 5 شنبه  صبح
فک و صورت بیمارستان امام رضا
( آقای مسعودی )

 
اسامی دانشجویان پرنیا سید حاتمی قاسم ثمودی زهرا محمدی  
زهرا احمدی
فاطمه حسن زاده مهدی حسین پور زهرا منصور زهرا جهانی
علی خبازی جواد علیزاده کوثر فرخ زاده فاطمه فخری
الهه رادمهر احمد واحد نصیری کوثر امام دوست سمیرا برماه
مهرداد آشوبار رضا پیوندی زهرا جعفری ساناز تبریزی
 
برنامه کارآموزی کارشناسی اتاق عمل ترم 7 در نیمسال اول 98-97  
8 واحد   (مدت کارآموزی 408 ساعت)
 
توجه : داشتن کارت شناسایی و یونیفرم  الزامی می باشد . کارآموزی در  صبح کاری از ساعت 30/13-8  و عصرکاری 19-14 می باشد  .  
در صورت غیبت غبر موجه در کاراموزی، نمره صفر داده می شود.
توجه توجه:  آقایان  به جای کاراموزی  اتاق عمل زنان در بیمارستان طالقانی  در همان مورخه  به سایر بخش ها خواهند رفت.

       مائده علی زاده                                پروین چراغی                         دکتر حق گشایی و اسماعیل مقصودی                                دکتر غلامرضا فرید اعلایی
 مدیرگروه اتاق عمل و هوشبری                    رئیس آموزش                                 معاون آموزشی بیمارستان                        معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی مراغه