بیمارستان شهید بهشتی
 

برنامه کارورزی ترم 3 اتاق عمل

ترم 3 اتاق عمل
تاریخ شروع و پایان گروه 1 گروه2 گروه3 گروه4  
24/6/97
لغایت 19/7/97

 
4 شنبه و 5 شنبه  صبح جراحی مردان
بیمارستان امیرالمومنین  
( آقای مهرپور))
4 شنبه و 5 شنبه  صبح  داخلی  مردان
بیمارستان امیرالمومنین 
( آقای آغال )
3 شنبه و 4 شنبه و 5 شنبه  صبح
اتاق عمل  بیمارستان امیرالمومنین   ( خانم بهمنش)  

 
3 شنبه و  4 شنبه  و 5 شنبه
صبح اتاق عمل شهید بهشتی
( خانم معقولی)  
 
21/7/97
لغایت      17/8/97

 
3 شنبه و  4 شنبه  و 5 شنبه
صبح اتاق عمل شهید بهشتی
( خانم معقولی) 
4 شنبه و 5 شنبه  صبح جراحی مردان
بیمارستان امیرالمومنین 
( آقای مهرپور))
4 شنبه و 5 شنبه  صبح  داخلی  مردان
بیمارستان امیرالمومنین 
( آقای آغال )
3 شنبه و 4 شنبه و 5 شنبه  صبح
اتاق عمل  بیمارستان امیرالمومنین 
 ( خانم بهمنش) 

 
 
19/8/97
لغایت   8/9/97

 
3 شنبه و 4 شنبه و 5 شنبه  صبح
اتاق عمل  بیمارستان امیرالمومنین   ( خانم بهمنش) 

 
3 شنبه و  4 شنبه  و 5 شنبه
صبح اتاق عمل شهید بهشتی
( خانم معقولی) 
4 شنبه و 5 شنبه  صبح جراحی مردان
بیمارستان امیرالمومنین 
( آقای مهرپور))
4 شنبه و 5 شنبه  صبح  داخلی  مردان
بیمارستان امیرالمومنین 
( آقای آغال )
 
 
10/9/97
لغایت
13/10/97

 
4 شنبه و 5 شنبه  صبح  داخلی  مردان
بیمارستان امیرالمومنین 
( آقای آغال )
3 شنبه و 4 شنبه و 5 شنبه  صبح
اتاق عمل  بیمارستان امیرالمومنین   ( خانم بهمنش) 

 
3 شنبه و  4 شنبه  و 5 شنبه
صبح اتاق عمل شهید بهشتی
( خانم معقولی) 
4 شنبه و 5 شنبه  صبح جراحی مردان
بیمارستان امیرالمومنین 
( آقای مهرپور))
 
اسامی دانشجویان محمد رحیمی
احسان مکرمی
ساناز ارجمند
شیرین حبیبی
مریم مکرمی
مهسا طباخی
زهرا سید حسین زاده
فرزانه احمدی زاده
زهرا بیدقدار
مرتضی عطایی
احسان علی اصغری
مژگان عونی
هدی نوروزی
هانیه صیدی
وحید احمدیان
سینا قنبری
پریسا پوررضا
پریا تمجیدی فر
فریده جلالی
 
 
برنامه کارآموزی کارشناسی اتاق عمل ترم 3 در نیمسال اول 98-97  
مهارت های بالینی ( 2 واحد) و کاراموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار ( 2 واحد)   ( مدت کارآموزی 204 ساعت )
 
توجه : داشتن کارت شناسایی و یونیفرم  الزامی می باشد . کارآموزی در  صبح کاری از ساعت 30/13-8 و عصرکاری 19-14 می باشد  .
در صورت غیبت غبر موجه در کاراموزی، نمره صفر داده می شود.
 
      مائده علی زاده                                   پروین چراغی                        دکتر حق گشایی و   اسماعیل مقصودی                             دکتر غلامرضا فرید اعلایی
 مدیرگروه اتاق عمل و هوشبری                      رئیس آموزش                                معاون آموزشی بیمارستان                 معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی مراغه