بیمارستان شهید بهشتی
 

برنامه کارورزی ترم 2 کارشناسی فوریت


تاریخ شروع و پایان گروه 1 گروه2 گروه3 گروه4  
24/6/97
لغایت 24/7/97

 
 دوشنبه و سه شنبه  جراحی مردان امیرالمومنین شبکاری
خانم قربانیان
              دوشنبه و سه شنبه               ICU  امیرالمومنین  شبکاری  خانم  مستوفی دوشنبه و سه شنبه  اورژانس امیرالمومنین  شبکاری
( خانم دکتر ابراهیم زاده و خانم دکتر یعقوبی و آقای دکتر شهاب مقدم )
سه شنبه صبح  اتاق عمل  امیرالمومنین
آقای دکتر قدسی فر
 
30/7/97
لغایت      22/8/97

 
سه شنبه صبح  اتاق عمل  امیرالمومنین
آقای دکتر قدسی فر
دوشنبه و سه شنبه  جراحی مردان امیرالمومنین شبکاری
خانم قربانیان
دوشنبه و سه شنبه  ICU  امیرالمومنین  شبکاری  خانم  مستوفی دوشنبه و سه شنبه  اورژانس امیرالمومنین  شبکاری
( خانم دکتر ابراهیم زاده و خانم دکتر یعقوبی و آقای دکتر شهاب مقدم )
 
28/8/97
لغایت   20/9/97

 
دوشنبه و سه شنبه  اورژانس امیرالمومنین  شبکاری
( خانم دکتر ابراهیم زاده و خانم دکتر یعقوبی و آقای دکتر شهاب مقدم )
سه شنبه صبح  اتاق عمل  امیرالمومنین
آقای دکتر قدسی فر
دوشنبه و سه شنبه  جراحی مردان امیرالمومنین شبکاری
خانم قربانیان
دوشنبه و سه شنبه  ICU  امیرالمومنین  شبکاری  خانم  مستوفی  
 
26/9/97
لغایت
18/10/97

 
دوشنبه و سه شنبه ICU  امیرالمومنین  شبکاری  خانم  مستوفی دوشنبه و سه شنبه  اورژانس امیرالمومنین  شبکاری
( خانم دکتر ابراهیم زاده و خانم دکتر یعقوبی و آقای دکتر شهاب مقدم )
سه شنبه صبح  اتاق عمل  امیرالمومنین
آقای دکتر قدسی فر
دوشنبه و سه شنبه  جراحی مردان امیرالمومنین شبکاری
خانم قربانیان
 
اسامی دانشجویان صالح حسن زاده ابراهیم خلیلی ناصر خماری محمد خیاطی  
رسول آذریان میثم برهون خسرو جوانمرد ارسلان لورستانی  
حافظ احمدی داوود فتحی احمد پیامبری انور سوره  
سیروس معتمدی رضا زینالی امیر علی نژاد فرید میرزایی  
بابک بید قدار علی حسین زاده      
سجاد نکونام رامین رهبر      
 
برنامه کارآموزی در عرصه فوریت پزشکی کارشناسی ترم 2  در نیمسال اول 98-97
کاراموزی جراحی ( 2 واحد)  و کاراموزی مدیریت راه هوایی CPR ( 1 واحد)  ( مدت کارآموزی 153 ساعت )
        
توجه : داشتن کارت شناسایی و یونیفرم ( روپوش سفید –شلوار مشکی– کفش سفید ) الزامی می باشد . کارآموزی در  صبح کاری از ساعت 13-8 و عصرکاری 19-14 و شبکاری 24-19
 می باشد  .
 
       مائده ع لی زاده                           پروین چراغی                    خانم دکتر حق گشایی و اسماعیل مقصودی                                دکتر غلامرضا فرید اعلایی
         مدیرگروه  فوریت پزشکی             رئیس آموزش                             معاون آموزشی بیمارستان                                    معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی مراغه